• Direct van de kweker

 • Gratis levering vanaf €350,-

 • Veilig betalen

 • Kies zelf uw leverdag

 • Direct van de kweker

 • Gratis levering vanaf €350,-

 • Veilig betalen

 • Kies zelf uw leverdag

Algemene voorwaarden HaagEnzo

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief alle vervolgovereenkomsten en aanvullende werkzaamheden, welke door Haagenzo B.V., gevestigd te (6021 RM) Budel aan de Nieuwendijk 28, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83460470 worden uitgevoerd. Hierna wordt Haagenzo B.V. aangeduid met: “Haagenzo”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens opgesteld voor de rechtsopvolger(s) van Haagenzo en/of aan Haagenzo gelieerde ondernemingen en/of vennootschappen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “wederpartij” iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die met Haagenzo een overeenkomst is aangegaan, dan wel een aanbod daartoe heeft ontvangen, aangeduid.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “overeenkomst” verstaan alle afspraken die Haagenzo met de wederpartij heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld welke producten Haagenzo aan de wederpartij zal leveren, alle afspraken waarin de omvang van de bestelling zijn vastgelegd, de onderhavige algemene voorwaarden alsmede alle andere (aanvullende) afspraken die tussen de wederpartij en Haagenzo zijn gemaakt.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Haagenzo en iedere (rechts-)persoon verbonden aan Haagenzo, dan wel door Haagenzo wordt betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Haagenzo en haar wederpartij.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “product” verstaan alle door Haagenzo verhandelde producten, zoals maar niet beperkt tot de producten welke in de webshop van www.Haagenzo.nl te koop worden aangeboden.

Aanbod en aanvaarding

 1. Tijdens het bestelproces kunnen producten in de winkelwagen van de webshop worden geplaatst. Alvorens de definitieve order kan worden geplaatst krijgt de wederpartij een overzicht van de te bestellen producten, alsmede ontvangt hij een overzicht van:
  • hoeveelheid en prijs van de te bestellen producten;
  • indicatie van de verzendkosten;
  • indicatie van de levertermijn.
 2. Nadat de order is geplaatst en is betaald is het niet meer mogelijk om de order te annuleren. Na het plaatsen van de order wordt deze bevestigd door middel van een automatisch gegenereerde opdrachtbevestiging. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om de ontvangst van deze opdrachtbevestiging in de gaten te houden. De wederpartij is verplicht om zijn spam-box te controleren. Indien de wederpartij binnen twee uur na het plaatsen van de order geen orderbevestiging heeft ontvangen, maar de koopsom terzake de producten is wel voldaan dan dient hij Haagenzo hier per ommegaande over te informeren.
 3. Indien blijkt dat een door de wederpartij besteld product niet door Haagenzo geleverd kan worden dan neemt Haagenzo contact op met de wederpartij. In onderling overleg wordt de order aangepast en aan de wederpartij bevestigd. Indien de wederpartij niet instemt met de door Haagenzo voorgestelde wijziging(en) kan de wederpartij de overeenkomst kosteloos annuleren en worden eventueel reeds betaalde bedragen retour gestort. Kleine wijzigingen in de overeenkomst geven de wederpartij niet het recht de gehele overeenkomst te ontbinden, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.
 4. Haagenzo kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Haagenzo niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet voor toekomstige orders.
 6. Indien een bepaling in de onderhavige algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen in de offerte en/of overeenkomst is bepaald dan prevaleert hetgeen partijen in de onderliggende offerte en/of overeenkomst overeengekomen zijn.

Duur/beëindiging wijziging van overeenkomst

 1. Nadat de offerte is geaccepteerd, dan wel de order is geplaatst dan is het niet meer mogelijk om de overeenkomst te annuleren.
 2. Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst en/of offerte komt in beginsel slechts tot stand nadat Haagenzo hier mee heeft ingestemd. Wijzigingen dienen tijdig aan Haagenzo ter kennis worden gebracht.
 3. Indien een overeenkomst tussentijds wordt aangepast en/of uitgebreid dan kan dat gevolg hebben voor de overeengekomen prijs en/of levertermijn. Indien de prijs en/of levertermijn als gevolg van een aanpassing en/of uitbreiding van de overeenkomst dient te worden aangepast zal Haagenzo de wederpartij hierover informeren. Dit is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.
 4. Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens Haagenzo niet nakomt, dan wel Haagenzo heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, is Haagenzo gerechtigd om de daar tegenoverstaande verplichtingen, alsmede die verplichtingen, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, op te schorten, onverminderd de krachtens wet en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
 5. Onverminderd de verder aan Haagenzo toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Haagenzo, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden als de wederpartij: failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewind wordt geplaatst, onder curatele wordt geplaatst, overlijdt, beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming.
 6. Na een daartoe strekkend verzoek dient de wederpartij zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Haagenzo.
 7. Haagenzo behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De wederpartij zal Haagenzo zo goed mogelijk infomeren, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat de wederpartij Haagenzo bij aanvang van de overeenkomst zo volledig mogelijk informeert en Haagenzo ook na aanvang van de overeenkomst voorziet van alle relevante informatie. Indien Haagenzo als gevolg van een incompleet dossier en/of onvolledige informatievoorziening extra werkzaamheden dient uit te voeren dan is zij gerechtigd deze werkzaamheden bij haar wederpartij in rekening te brengen. Indien als gevolg van extra werkzaamheden de reeds geplaatste order dienst te worden uitgebreid en/of worden aangepast dan is Haagenzo gerechtigd om eventuele extra kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Haagenzo plaatst voorbeelden van de te leveren producten op haar website. Haagenzo kan nimmer garanderen dat de getoonde afbeeldingen exact overeenstemmen met de door haar te leveren producten. De getoonde afbeeldingen zijn slechts een indicatie van wat de wederpartij kan verwachten. Geringe afwijkingen, zoals maar niet beperkt tot de grootte, kleur, textuur van de geleverde producten, alsmede de dikte van de op de website van Haagenzo getoonde afbeeldingen en opgegeven afmetingen e.d. van een door Haagenzo geleverd product en/of een door Haagenzo aan de wederpartij ter beschikking gesteld monster geven de wederpartij niet het recht het product te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Haagenzo te vorderen, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.
 3. Haagenzo behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Haagenzo bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, en houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen.
 5. Haagenzo behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn jegens de wederpartij en/of dat de wederpartij daardoor het recht verkrijgt de overeenkomst te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen overeen is gekomen tijdens de uitvoering van de opdracht niet leverbaar blijkt en Haagenzo een vergelijkbaar product levert.

Prijzen & betaling

 1. Alle prijzen zijn bindend en inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien de bestelling niet meteen wordt betaald, door middel van bijvoorbeeld een Ideal betaling, dient de factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder verrekening of andere inhouding aan Haagenzo te worden voldaan.
 3. Indien de wederpartij haar betalingsverplichting(en) jegens Haagenzo niet nakomt dan verbeurt de wederpartij een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de verschuldigde wettelijke rente. Een wederpartij die niet handelt uit hoofde van zijn bedrijf en/of beroep verbeurt een contractuele boete zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente conform artikel 6:119 BW.
 4. Indien de wederpartij na aanmaning ingebreke blijft het openstaande bedrag aanHaagenzo te voldoen is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente en incassokosten, aan Haagenzo heeft voldaan.
 5. Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.
 6. Haagenzo is bevoegd om alvorens een aanvang te maken met de levering van producten een voorschot te bedingen. De hoogte van dit voorschot wordt door Haagenzo met in achtneming van de redelijkheid bepaal
 7. Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surceance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) haar goederen of liquidatie van haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van Haagenzo om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.
 8. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Haagenzo verschuldigde.
 9. Eventueel door Haagenzo ingeschakelde derden of personeelsleden zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen.
 10. Alle door Haagenzo opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Haagenzo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk-en zetfouten. Indien er sprake is van een onjuiste prijs dan is Haagenzo niet gehouden om de prijzen conform de foutieve prijs te leveren. Alsdan doet Haagenzo de wederpartij een nieuwe prijsopgave toekomen welke de wederpartij kan verwerpen of accepteren.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Haagenzo is beperkt tot het eventuele bedrag dat onder een door Haagenzo afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de in deze bepaling bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Haagenzo behoudens opzet of grove schuld van Haagenzo of haar leidinggevende ondergeschikten, beperkt tot het factuurbedrag. Indien de aansprakelijkheid een serie van toerekenbare tekortkomingen omvat dan geldt deze serie als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Haagenzo heeft slechts betrekking op directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Haagenzo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Haagenzo toegerekend kunnen worden;
   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Haagenzo is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie welke is ontstaan als gevolg van de door Haagenzo gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden en/of een door Haagenzo geleverd product.
 4. Haagenzo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Haagenzo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Haagenzo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Haagenzo is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen.
 6. Haagenzo maakt voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden. Haagenzo is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten en omissies.
 7. Haagenzo voert de overeenkomst naar haar beste vermogen uit. Haagenzo kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald. Haagenzo kan niet gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, wat in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. In dit soort van gevallen is Haagenzo gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de wederpartij.
 8. De wederpartij vrijwaart Haagenzo tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die voort kunnen vloeien uit de overeenkomst met Haagenzo, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Haagenzo. Indien Haagenzo zich dient te verweren tegen een aansprakelijkheidsstelling zoals omschreven in dit artikel dan is de wederpartij gehouden om de daaruit voortvloeiende kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten terzake de rechtsbijstand, aan Haagenzo te vergoeden.
 9. Haagenzo is voor een goede uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk van een goed functionerende internetverbinding alsmede goed functionerende hard- en software. Haagenzo is nimmer aansprakelijk voor schade welke ontstaat indien voornoemde hard-en software en/of internetverbinding niet en/of niet voldoende functioneert.
 10. Haagenzo spant zich er voor in om kwalitatief goede producten te leveren. Vanzelfsprekend is zij bereid om wederpartijen met raad en daad bij te staan met vragen over de verzorging van het geleverde product. Zij kan echter nimmer garanderen dat een geleverd product de omvang of het uiterlijk krijgt zoals de wederpartij voor ogen heeft. Haagenzo ontraadt wederpartijen om in de periode tussen mei en augustus producten aan te planten. Indien de wederpartij dit advies niet opvolgt dan aanvaardt Haagenzo geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen. In de periode september tot april geeft Haagenzo één maand aangroei garantie. De termijn begint te lopen de dag nadat het product aan het door de wederpartij opgegeven adres is afgeleverd. Indien een wederpartij een beroep wenst te doen op deze aangroeigarantie dan dient zij Haagenzo binnen de gestelde termijn van één maand op de hoogte brengen van het beroep op de aangroeigarantie.
 11. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien het geleverde product niet goed verzorgd is. Dat is in ieder geval het geval indien het product geplant is in de maanden mei tot augustus; het product onvoldoende water heeft gekregen; onjuist gesnoeid is; op een voor het product onjuiste plek is geplaatst, het product als gevolg van onkundig handelen schade heeft opgelopen.
  Haagenzo is nimmer aansprakelijk indien een door haar geleverd product schade heeft opgelopen door een niet aan haar toe te rekenen omstandigheid of invloed van buitenaf, zoals maar niet beperkt tot blikseminslag; overmatige regenval; droogte; overstromingen, vorst en andere extreme weersomstandigheden.
 12. De wederpartij heeft het recht om de geleverde producten veertien dagen na ontvangst van de producten te herroepen. De bedenktijd gaat in de dag nadat de wederpartij het product heeft ontvangen, althans de dag nadat het product is afgeleverd op een door de wederpartij aangewezen afleveradres. Wordt een bestelling in meerdere zendingen geleverd dan begint de bedenktijd als de laatste deelzending door de wederpartij wordt ontvangen.
 13. Op de website van Haagenzo is een modelformulier voor de herroeping van producten geplaatst. Indien de wederpartij een beroep wenst te doen op zijn herroepingsrecht dan kan hij zijn recht van herroeping inroepen conform het op het herroepingsformulier voorgeschreven wijze. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient hij de producten retour te zenden, bij voorkeur in de originele verpakking. De wederpartij is verplicht om de geleverde producten in goede staat retour te zenden. Indien er schade ontstaat als gevolg van de retourzending is de wederpartij gehouden deze schade aan Haagenzo te vergoeden.
 14. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de wederpartij.
 15. Haagenzo spant zich er voor in om binnen veertien (14) dagen na het inroepen van het herroepingsrecht de reeds betaalde bedragen retour te storten. Een retourbetaling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van de retour gezonden producten op het door Haagenzo opgegeven adres.
 16. Levering van producten vindt plaats aan het door de wederpartij opgegeven adres.
 17. Levering wordt verricht door een door Haagenzo ingeschakelde transporteur.
 18. De bij de bestelling opgegeven levertermijn is slechts een indicatie. Indien de indicatieve levertermijn wordt overschreden is dat geen reden om een korting op de kooprijs van de producten te bedingen en/of de overeenkomst te ontbinden. Overschrijding van een opgegeven levertermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 19. Er wordt naar gestreefd om een bestelling als één bestelling te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in gedeelten wordt geleverd.
 20. De wederpartij draagt bij aan de kosten terzake de levering van het product. Bij bestellingen boven een bepaald bedrag neemt Haagenzo de kosten van levering van het product voor haar rekening. Op de site van Haagenzo worden de verzendkosten nader gespecificeerd.
 21. De wederpartij onderzoekt het product op de dag van aflevering. Indien het geleverde product tijdens het transport is beschadigd dan informeert de wederpartij Haagenzo binnen 24 uur na de aflevering van het product over deze beschadigingen. De wederpartij informeert Haagenzo per e-mailbericht (info@haagenzo.nl) en de wederpartij voegt duidelijke foto’s bij van de beschadigingen. In het geval van beschadiging aan het product is het niet toegestaan het product in de grond te plaatsen en/of te verpotten. Indien de wederpartij in geval van schade het product toch in de grond plaatst en/of verpot dan neemt Haagenzo de klacht niet in behandeling en komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de wederpartij. In het geval van schade zoals bedoeld in dit artikel mag de wederpartij het product pas in de grond plaatsen/of verpotten nadat Haagenzo daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 22. Het risico van de producten gaat op de wederpartij over na levering van het product op het opgegeven afleveradres. De wederpartij is vanaf dat moment gehouden om de producten goed te verzorgen. Zo dient de wederpartij de producten goed te behandelen, op een geschikte plaats te plaatsen, te snoeien, water te geven etc.
 23. Als Haagenzo haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.
 24. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Haagenzo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Haagenzo niet in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. Haagenzo is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, als er sprake is van stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die Haagenzo inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, natuurrampen, pandemieën, technische storingen, stakingen, ziekte van bij haar werkzame personen en/of ingeschakelde derden etc.
 25. Haagenzo behoudt zich de eigendom voor van alle door haar in het kader van de overeenkomst geleverde en nog te leveren producten totdat de koopprijs volledig is voldaan.
 26. Zolang de eigendom van het geleverde product nog niet (volledig) op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij niet toegestaan het product over te dragen aan derden, te verpanden of in gebruik af te staan.
 27. De wederpartij dient het eigendom van Haagenzo zorgvuldig als herkenbare eigendom van Haagenzo te bewaren.
 28. De wederpartij is verplicht om Haagenzo te informeren indien haar eigendom wordt geclaimd door een derde.
 29. De wederpartij is verplicht om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende product te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. De wederpartij is verplicht om een afschrift van de polis(sen) aan Haagenzo ter beschikking te stellen.
 30. De wederpartij is verplicht om de eigendommen van Haagenzo correct te verzorgen. Indien de wederpartij het onder het eigendomsvoorbehoud vallende product niet goed verzorgt mag Haagenzo de daaruit voortvloeiende schade op de wederpartij verhalen.
 31. De wederpartij verleent Haagenzo te allen tijde toegang tot de ruimte(n) waar het product wat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd ligt opgeslagen.
 32. Op de overeenkomsten tussen Haagenzo en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 33. Eventuele geschillen tussen Haagenzo en haar wederpartijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij Haagenzo er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 34. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Haagenzo en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Via WhatsApp
Voeg +31619964501 toe aan WhatsApp,
wij antwoorden snel!